Stichting gegevens + beleidsplan

Stichting Team 279 Run4theFuture

Schouwenbank 70

4301 ZS  Zierikzee

Leen Coenraad  tel. 06 50516531   

KvK nr. 86918591              RSIN 8641.46.462        Rabobank : NL91RABO 0313 1982 25

ANBI status sinds 17-08-2022

Beleidsplan Stichting team 279 Run4theFuture 2022 / 2025

Doelstelling : Stg. team 279 Run4theFuture heeft ten doel het ondersteunen van Stg. Roparun Palliatieve Zorg, ingeschreven in het handelsreg. nr. 41132922 alsmede Roparun Evenementen ingeschreven in het handelsreg. nr. 24337973. dmv het bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop)activiteit .
Alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling, en het verrichten van het geen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Werkzaamheden van de stichting : Het organiseren van div. activiteiten om geld in te zamelen en door
het actief zoeken naar sponsors en donateurs.
Bestuur : De stichting bestaat uit 3 bestuursleden. Beslissingen worden bij meerderheid van stemmen
genomen.
Beloning bestuurders : De bestuurders van de Stichting team 279 Run4theFuture ontvangen geen
beloning.
Opheffing : Bij opheffing van de stichting vervalt het overblijvende positieve saldo aan een Algemeen Nut Beogende Instelling die een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting.
Statuten : De stichting streeft geen commerciële belangen na. De werkzaamheden zijn zonder
winstoogmerk.
Administratie : De stichting houdt een administratie aan waaruit blijkt : dat er geen beloningen aan
bestuurders worden uitgegeven, de aard en de omvang van de door de stichting gemaakte kosten, de
aard en de omvang van de inkomsten en het aangehouden vermogen van de stichting.
Jaarlijks worden deze gegevens door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd.
Beperkt eigen vermogen : Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.
Manieren van geldwerven : Organiseren van diverse activiteiten. Zoals sponsorlopen, voetbaltoernooi en een benefietavond. Het verkopen van loten voor de Roparun loterij. Het houden van collecte’s. De verkoop van zelfgemaakte spullen. Het staan met een kraam op rommelmarkten. Het actief langsgaan bij bedrijven voor sponsoring van geld en/of goederen. Organiseren van diverse activiteiten.
Kosten van werving van geld : De stichting is primair een fonds wervende instelling waarbij het streven is de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. Per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.
Financiële verantwoording : Het boekjaar loopt van 1 Juli t/m 30 Juni. De 1e jaarstukken worden uiterlijk 1 September 2023 gepubliceerd.